Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego CarsOnNet (w skrócie CON) użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią poniższego regulaminu.

Zawartość:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Warunki przystąpienia oraz udziału w aukcjach
 7. Zapłata, odbiór pojazdu
 8. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumentów
 9. Tryb postępowania reklamacyjnego
 10. Własność intelektualna
 11. Odpowiedzialność
 12. Postanowienia końcowe
 13. Polityka prywatności serwisu

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Serwis internetowy działający pod adresem www.carsonnet.com prowadzony jest przez firmę: CarsOnNet spółka z ograniczona odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000580076, NIP: 7010511757, REGON: 362713478, kapitał zakładowy: 320.000 zł, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Odrodzenia 33B , 59-300 Lubin, adres poczty elektronicznej: (email):[email protected] , numer telefonu: +48 76 743 40 06
   Oraz
   CarsOnNet s.r.o IČ / ID Number 044 22 970, DIČ / VAT CZ 04422970 adres i miejsce działalności: Revoluční 764/17 , 110 00 Praga 1
  2. Serwis CON działa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, wyłącznie na rzecz przedsiębiorców.
  3. Regulamin określa:
   1. Zasady uczestnictwa i przeprowadzania aukcji za pośrednictwem serwisu.
   2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis CON oraz zasady świadczenia tych usług.
   3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do wzięcia udziału w aukcji oraz korzystania z usług elektronicznych serwisu CON zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
  5. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej serwisu pod adresem www.carsonnet.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej serwisu pod adresem www.carsonnet.com użyte są w celach informacyjnych.
  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:
   1. Kodeksu cywilnego.
   2. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
   3. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Definicje
  1. Aukcja – Tryb sprzedaży pojazdów udostępniony za pośrednictwem serwisu internetowego administrowanego przez usługodawcę.
  2. CarsOnNet ( w skrócie CON ) – CarsOnNet spółka z ograniczona odpowiedzialnością, KRS: 0000580076, NIP: 7010511757, REGON: 362713478 i CarsOnNet s.r.o IČ / ID Number 044 22 970, DIČ / VAT CZ 04422970. Podmiot biorący udział w aukcji pojazdu wybranego przez klienta, zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży tego pojazdu z klientem w przypadku wygranej aukcji. CON może być dostawcą pojazdów, będących przedmiotem aukcji. Postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio.
  3. Dogrywka - Przedłużony czas trwania aukcji. Czas trwania dogrywki ustala dostawca indywidualnie.
  4. Dostawca - Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która wystawia swoje pojazdy na sprzedaż poprzez aukcję, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
  5. Formularz kontaktowy - Formularz dostępny na stronie internetowej serwisu umożliwiający wysłanie wiadomości do usługodawcy.
  6. Formularz rejestracji - formularz dostępny na stronie internetowej serwisu umożliwiający utworzenie Konta. Formularz rejestracji umożliwia stworzenie konta odpowiadającego konkretnemu użytkownikowi.
  7. Klient – Licytant, którego oferta złożona jest za pośrednictwem CON w toku aukcji, która miała najwyższą cenę i który otrzymał informację o jej przyjęciu oraz obowiązku do zawarcia umowy sprzedaży.
  8. Konto – Oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz poufnym hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane użytkownika. Warunkiem niezbędnym do założenia konta w serwisie jest jego rejestracja oraz zapoznanie się i akceptacja regulaminu przez użytkownika lub osobę upoważnioną przez niego, a także pozytywna weryfikacja zgłoszenia rejestracji przez CON. Login oraz hasło są przyznawane przez CON wyłącznie po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.
  9. Licytant - Użytkownik, który korzysta z usługi elektronicznej polegającej na złożeniu poprzez CON w toku aukcji ważnej oferty.
  10. Oferta - Składana podczas aukcji propozycja zawarcia umowy sprzedaży pojazdu na warunkach określonych w opisie aukcji i za cenę zaoferowaną przez licytanta.
  11. Pojazd – Pojazd (w szczególności samochód), stanowiący własność dostawcy, a jednocześnie będący przedmiotem aukcji lub umowy sprzedaży.
  12. Regulamin - Niniejszy regulamin serwisu.
  13. Serwis - Serwis internetowy usługodawcy działający pod adresem www.carsonnet.com
  14. Opis pojazdu - Dokumentacja fotograficzna (opcjonalna) i/lub tekstowa, dostępna w serwisie, zawierająca szczegółowy opis stanu technicznego i wizualnego pojazdu, jak również informacje dotyczące pojazdu. Stan faktyczny pojazdu przygotowywany i dostarczany jest przez dostawców pojazdów. CarsOnNet i usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy zawarte w opisie pojazdu.
  15. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży pojazdu zawierana między CON a klientem, po wygranej przez niego aukcji i zaakceptowaniu ceny przez dostawcę.
  16. Usługodawca – CarsOnNet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000580076, NIP: 7010511757, REGON: 362713478, ul. Odrodzenia 33B , 59-300 Lubin, Polska bądź CarsOnNet s.r.o IČ / ID Number 044 22 970, DIČ / VAT CZ 04422970.
  17. Użytkownik – Osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej, która dokonała prawidłowej rejestracji oraz została zaakceptowana przez CarsOnNet po dokonaniu weryfikacji.
  18. Usługa elektroniczna – Usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz użytkownika za pośrednictwem serwisu.
  19. Wyszukiwarka- Usługa elektroniczna udostępniona użytkownikom przez usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych aukcji lub treści na podstawie podanych przez użytkownika kryteriów (przy użyciu filtrów).
  20. Złożenie oferty - Wyrażenie woli zakupu danego pojazdu przez licytanta za określoną przez niego cenę za pośrednictwem serwisu. Licytant składa jednorazową ofertę na wybrany przez niego pojazd.
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem serwisu korzystanie z usług elektronicznych takich jak:
   1. Konto.
   2. Składanie Ofert(y).
   3. Wyszukiwarka
  2. Świadczenie usług na rzecz użytkowników w serwisie odbywa się na warunkach określonych w regulaminie.
  3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
  1. Świadczenie usługi elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 regulaminu przez usługodawcę jest bezpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
   2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na złożeniu oferty zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej usługi przez użytkownika.
   3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na korzystaniu z wyszukiwarki zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej usługi przez użytkownika.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:
   1. Komputer z dostępem do internetu.
   2. Dostęp do poczty elektronicznej.
   3. Przeglądarka internetowa.
   4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Każda oferta składana przez użytkownika jest dla niego wiążąca – Nie można się z niej wycofać. W przypadku akceptacji oferty przez dostawce należy dokonać opłaty za wylicytowany pojazd zgodnie z informacjami i terminami zawartymi w niniejszym regulaminie.
  6. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz niezwłocznego aktualizowania swoich danych w serwisie, w szczególności poprzez poinformowanie usługodawcy o zmianie swoich danych najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia przyczyny.
  7. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do konta, w przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, do momentu wyjaśnienia kwestii naruszeń, a najpóźniej w terminie do 14 dni od powzięcia wiadomości o naruszeniu.
  9. Usługodawca zastrzega sobie tez prawo do zablokowania konta użytkownika w przypadku:
   1. Braku potwierdzenia zakupu wylicytowanego pojazdu.
   2. Braku pełnej wpłaty za wylicytowanych pojazd i wszystkich opłat dodatkowych w terminie do 2 dni roboczych, liczone od daty przesłania potwierdzenia zgody na sprzedaż pojazdu przez dostawce i informacji zawartych pod adresem: www.carsonnet.com
   3. Użytkowania serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w regulaminie i innych opisach zawartych pod adresem : www.carsonnet.com
  10. Zablokowany użytkownik traci możliwość logowania się, a w przypadku, gdy jest zalogowany, zostaje automatycznie wylogowany oraz nie przysługuje mu z tego tytułu żadne roszczenie względem Usługodawcy lub CarsOnNet.
  11. Użytkownik odpowiada za poufność hasła do swojego konta.
  12. Użytkownikowi nie wolno korzystać z konta innego użytkownika, jak również nie może udostępniać swojego konta osobom trzecim.
  13. W przypadku udzielenia przez użytkownika dostępu do konta osobie trzeciej, która nie posiada uprawnień do składania oświadczeń woli w imieniu użytkownika, oferty złożone przez nieupoważnione osoby są wiążące dla użytkownika, co oznacza, iż przejmuje on na siebie pełną odpowiedzialność za oferty złożone z użyciem jego konta przez podmioty nieuprawnione. CarsOnNET nie ponosi za to odpowiedzialności i jest uprawniony do egzekwowania swoich praw zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
  14. Konto użytkownika jest niezbywalne, za wyjątkiem sytuacji zbycia przedsiębiorstwa, w ramach którego użytkownik dokonał rejestracji konta.
 5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Konto).
   2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym, w przypadku, gdy użytkownik narusza postanowienia regulaminu, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa ze skutkiem natychmiastowym.
   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  2. Usługodawca i użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym momencie w drodze porozumienia stron.
 6. Warunki przystąpienia oraz udziału w aukcjach.
  1. Licytantem aukcji mogą być zarówno przedsiębiorcy, których główny przedmiot działalności jest związany ze sprzedażą hurtową i detaliczną samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z), jak i przedsiębiorcy, których przedmiot działalności gospodarczej nie jest związanych ze sprzedażą samochodów.
  2. Warunkiem przystąpienia do każdej Aukcji jest:
   1. Dokonanie prawidłowej rejestracji użytkownika w serwisie.
   2. Posiadanie przez licytanta statusu podatnika VAT-UE,
   3. Przesłanie do siedziby firmy CarsOnNet, bądź ich załączenie do swojego konta użytkownika pod adresem www.carsonnet.com następujących informacji i dokumentów:
    1. Odpis z KRS lub z CEiDG
    2. NIP.
    3. REGON.
    4. Numer konta bankowego.
    5. Aktualny adres do korespondencji.
    6. Skan dowodu tożsamości właściciela firmy.
    7. W przypadku podmiotów mających siedzibę poza granicą Polski bądź Cech Rep. CarsOnNet może zażądać dostarczenia dokumentów przetłumaczonych na język polski wymaganych w szczegółowych warunkach aukcji.
  3. CarsOnNet publikuje w serwisie listę pojazdów oraz czas trwania aukcji. Aukcja może zawierać prognozowane ceny pojazdu.
  4. Przedmiotem aukcji są pojazdy, które zostały akredytowane przez CarsOnNet. CON dopuszcza pojazdy według własnych kryteriów oceny, kierując się dobrem licytantów i starając się zapewnić jak najlepsze warunki funkcjonowania i przeprowadzania aukcji.
  5. CarsOnNet może wykluczyć pojazd z aukcji, jeśli stwierdzi jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowości i prawdziwości otrzymanych dokumentów bądź danych pojazdu lub potwierdzi jakiekolwiek odstępstwa pomiędzy tymi dokumentami a faktycznym opisem pojazdu.
  6. CarsOnNet nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych pojazdów. Pojazdy oferowane na aukcjach nie podlegają zwrotowi, nie są objęte rękojmią, jak i gwarancją posprzedażową.
  7. W trakcie trwania aukcji zakazane jest zawieranie jakichkolwiek porozumień mogących mieć wpływ na prawidłowość jej przebiegu. W przypadku niezastosowania się do ww. wymogu CarsOnNet zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub pozbawienia prawa użytkownika lub licytanta do uczestnictwa w aukcjach.
  8. CarsOnNet rozstrzyga bieżące spory w trakcie aukcji i wydaje interpretacje niniejszego regulaminu.
  9. Daty, godziny oraz statusy aukcji podawane są na stronie internetowej www.carsonnet.com oraz przekazywane są licytantowi w formie elektronicznej.
  10. Licytanci dokonują zgłoszenia oferty za pośrednictwem serwisu. Składając ofertę w toku aukcji użytkownik akceptuje warunki aukcji określone w ogłoszeniu.
  11. Złożenie najwyższej oferty nie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w przypadku akceptacji najwyższej oferty przez dostawcę. Aukcja może zakończyć się (może zostać zamknięta) bez wyboru jakiejkolwiek oferty.
  12. CarsOnNet może podjąć decyzję o unieważnieniu aukcji, informując o tym fakcie niezwłocznie licytantów, za pośrednictwem serwisu.
  13. Złożenie oferty przez licytanta jest równoznaczne z zaakceptowaniem stanu technicznego oraz wizualnego pojazdu, ujawnionego w opisie pojazdu oraz brakiem zastrzeżeń co do stanu technicznego oraz wizualnego ujawnionego w opisie pojazdu, a także zrzeczeniem się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie w stosunku do CarsOnNet, usługodawcy lub dostawcy.
  14. Składając ofertę licytant potwierdza wiedzę o stanie faktycznym licytowanego pojazdu, zwalniając CarsOnNet oraz dostawcę od odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
  15. W razie złożenia przez różnych licytantów w jednej aukcji kilku ofert zawierających taką samą cenę zakupu pojazdu, o pierwszeństwie złożenia oferty decyduje kolejność ich przesłania tj. wygrywa oferta złożona wcześniej.
  16. Aukcja może się wydłużyć o tzw. Dogrywkę.
  17. Zakończenie aukcji następuje po upływie oznaczonego czasu jej trwania.
  18. Po zakończeniu aukcji dostawca skontaktuje się z CarsOnNet i zaproponuje przeprowadzenie transakcji za kwotę wskazaną w najwyższej oferowanej cenie zakupu.
  19. Dostawca zobowiązany jest podjąć decyzję w terminie od 2 do 21 dni roboczych od momentu zakończenia Aukcji. Średni czas podjęcia decyzji przez dostawcę wynosi 5 dni roboczych.
  20. Jeżeli dostawca wyraża zgodę na zaoferowaną przez licytanta cenę, to klient jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży.
  21. O decyzji dostawcy CarsOnNet poinformuje licytanta najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu decyzji od dostawcy.
  22. W przypadku niepodjęcia w określonym terminie przez dostawcę decyzji co do zawarcia umowy sprzedaży lub podjęcia decyzji odmownej, CarsOnNet poinformuje o tym fakcie licytanta .Po otrzymaniu powyższej informacji licytant przestaje być związany swoją ofertą.
 7. Zapłata i odbiór pojazdu
  1. CarsOnNet poinformuje klienta o fakcie zaakceptowania jego oferty przez dostawcę niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania decyzji o akceptacji oferty oraz wystawi i prześle potwierdzenie zamówienia (OC - Order Confirmation) na podstawie, którego klient dokonuje płatności w terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania. CON wystawi i prześle fakturę końcową po zaksięgowaniu wpłaty klienta na koncie bankowym.
  2. Brak wpłaty w terminie, o której mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy sprzedaży przez klienta, co skutkuje jego obowiązkiem zapłaty odstępnego w wysokości 55% wylicytowanej ceny pojazdu (na zasadzie art. 395 i n. kodeksu cywilnego)
  3. Niezależnie od treści pkt 1-2 niniejszego rozdziału, CarsOnNet zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania od klienta/licytanta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez klienta/licytanta oraz bezterminowego zablokowania konta użytkownika w serwisie.
  4. Całość płatności dokonywana jest przelewem bankowym na konto CarsOnNet (lub innymi metodami płatności, jeśli takowe zostały wymienione w warunkach aukcji).
  5. CarsOnNet w ciągu 30 dni od wystawienia faktury, o której mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, zastrzega sobie prawo do wystawienia dodatkowej faktury VAT zawierającej niestandardowe koszty załadunku i/lub transportu (potrzeba użycia wózka widłowego, dźwigu, transportu pod plandeką, transportu z rejonów trudno dostępnych, transportu pojazdów ponadgabarytowych, dodatkowych kosztów postoju pojazdu), jeśli takowe wystąpią. Koszty te w całości pokrywa klient.
  6. Korzyści i ciężary związane z pojazdem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia pojazdu przechodzą na klienta z chwilą wydania przez CarsOnNet bądź jego dostawcy pojazdu przewoźnikowi. CarsOnNet w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie pojazdu powstałe od momentu jego przyjęcia do przewozu aż do wydania go klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  7. Klient wyraża zgodę na stosowanie wobec niego przez CarsOnNet oraz usługodawcę faktur elektronicznych wysyłanych na adres e-mail podany podczas rejestracji w serwisie.
  8. W przypadku nieskorzystania przez klienta z opcji transportu pojazdu bezpośrednio do klienta, pojazd, będący przedmiotem wygranej aukcji powinien zostać odebrany w terminie 7 dni roboczych od dnia wskazanego przez CarsOnNet . Za nieterminowy odbiór pojazdów CON zastrzega sobie prawo do naliczania opłat parkingowych. CON zastrzega również sobie prawo do odmowy wydania pojazdu przewoźnikowi wskazanego przez klienta w przypadku, gdy transportu zorganizowany przez klienta nie będzie gwarantował bezpiecznego załadunku oraz transportu pojazdu.
  9. W przypadku skorzystania przez klienta z opcji transportu pojazdu bezpośrednio do siedziby Klienta, CarsOnNet poinformuje klienta o przewidywanej dacie i godzinie dostarczenia pojazdu.
  10. Opcja, o której mowa w punkcie 9 niniejszego rozdziału jest dodatkowo płatna.
  11. Wyłącznym dokumentem uprawniającym do odbioru pojazdu jest tzw. PUA (Pick up Autorization), który jest przesyłany przez CON do klienta w chwili kiedy pojazd jest dostępny do odbioru przez Klienta. W momencie odbioru pojazdu, klient jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu PUA oraz kopii dokumentu tożsamości kierowcy odbierającego pojazd. W chwili odbioru Pojazdu sporządzany jest protokół przekazania.
  12. Klient jest świadomy, iż pojazd ma charakter używany i musi się liczyć z normalnymi śladami jego użytkowania uzależnionymi od wieku, przebiegu oraz warunków w których Pojazd był dotychczas użytkowany i nie będzie z tego tytułu wnosił reklamacji.
  13. Reklamacja pojazdu wynika z polityki reklamacji CarsOnNet (rozdział IX Regulaminu).
  14. Od 1 stycznia 2023 dostawa wszystkich zakupionych pojazdów jest organizowana TYLKO przez Spółkę CarsOnNet i jest to usługa dodatkowo płatna. Ze względów bezpieczeństwa i gwarancji dostaw Klient nie ma możliwości odbioru pojazdów we własnym zakresie.
 8. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumenckich (obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.)
  1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że umowa sprzedaży, którą zawiera ze sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.
  2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
   1. Niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
   2. Odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, zgodnie z kodeksem cywilnym,
   3. Prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
  3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy umowa sprzedaży, którą zawarł ze sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów polskiej klasyfikacji działalności.
  4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.
  5. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą niezwiązaną ze sprzedażą hurtową i detaliczną samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z) dodatkowo oświadcza że:
   1. Przystępując do aukcji organizowanych za pośrednictwem serwisu traci on prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży wynikającej z ustawy o prawach konsumenta , ustawa z dnia 30 maja 2014 r.
   2. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem serwisu carsonnet.com zrzeka się on uprawnień do reklamacji pojazdu z tytułu rękojmi na podstawie Kodeksu cywilnego.
 9. Tryb postępowania reklamacyjnego
  1. Polityka reklamacji pojazdu dotyczy wszystkich klientów z wyłączeniem klientów opisanych w rozdziale VIII Regulaminu.
  2. Podczas dostawy pojazdu, Klient weryfikuje pojazd (lub zleci jego weryfikację) i upewni się, że pojazd jest zgodny z opisem pojazdu. Wady lub uszkodzenia części pojazdu nie uprawniają klienta do odmowy odebrania całego pojazdu.
  3. Reklamacji nie podlegają elementy powstałe w wyniku bieżącego sposobu użytkowania pojazdu.
  4. Reklamacje odnośnie pojazdu muszą być zgłaszane w odpowiednim terminie ( w ciągu 24 H od otrzymania pojazdu ) oraz limicie przejechanych przez pojazd kilometrów,(100km) pod rygorem odrzucenia reklamacji jako bezpodstawnej.
  5. W przypadku wad widocznych terminem do złożenia reklamacji jest chwila odbioru pojazdu przez klienta, sporządzenie protokołu odbioru oraz wpisanie wskazanych wad w dokumencie CMR i COD (Check on delivery).
  6. W przypadku wad lub uszkodzeń ukrytych pojazdu termin na złożenie reklamacji wynosi 3 dni od dnia odbioru pojazdu przez klienta oraz limit 100 kilometrów przejechanych przez pojazd od chwili jego odbioru przez klienta i sporządzenia protokołu odbioru.
  7. Zawiadomienia o wadach pojazdu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
  8. W powyższej wiadomości należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, opis oraz zdjęcia wady, a także dane kontaktowe.
  9. W celu rozpatrzenia reklamacji CON może zażądać od klienta dodatkowej oceny wad oraz ich przewidywanego kosztu naprawy opracowanych przez autoryzowany warsztat serwisowy danej marki reklamowanego pojazdu. Koszty takiej oceny pokrywa klient.
  10. CarsOnNet odpowiada za wady pojazdu, w momencie gdy reklamacja została pozytywnie rozpatrzona przez dostawcę, bądź została uznana w ramach własnej polityki reklamacyjnej: polityka reklamacyjna CarsOnNet
  11. CON przekaże klientowi całość rekompensaty, która otrzyma od dostawcy pojazdu w ramach uznania reklamacji, przelewem na konto bankowe wskazane przez klienta.
  12. CarsOnNet ustosunkuje się do żądania klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od momentu rozpoznania reklamacji przez dostawcę.
  13. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na trwałym nośniku.
  14. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu użytkownika może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
  15. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez usługodawcę i sprzedawcę.
  16. Rozpatrzenie reklamacji przez usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od jej zgłoszenia.
  17. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób.
 10. Własność intelektualna
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.carsonnet.com w tym nazwa serwisu CarsOnNet i jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. "layout"), znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych korzystają z ochrony Prawno autorskiej i (z wyjątkiem elementów wykorzystywanych na zasadzie Licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością CarsOnNet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000580076, NIP: 7010511757, REGON: 362713478, ul. Odrodzenia 33B , 59-300 Lubin Polska i CarsOnNet s.r.o Revoluční 764/17 , 110 00 Praga 1 , IČ / ID Number 044 22 970, DIČ / VAT CZ 04422970. Republika Czeska.
  2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.carsonnet.com bez zgody usługodawcy.
  3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody usługodawcy któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.carsonnet.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 11. Odpowiedzialność
  1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych użytkowników.
  2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
  3. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami serwisu lub z naruszeniem przepisów RODO.
  4. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
  5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do użytkowników (przedsiębiorców):
   1. Za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
   2. W związku z niewłaściwym korzystaniem z serwisu przez użytkownika oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których użytkownik łączy się z systemem serwisu,
   3. Za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez użytkowników,
   4. Za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu serwisu, a także utratę danych użytkowników powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
   5. Za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w serwisie,
   6. Za niemożność zalogowania się w systemie serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania użytkowników,
   7. Za skutki związane z utratą hasła.
 12. Postanowienia końcowe
  1. Umowy zawierane poprzez serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. Zmiany dokonane w regulaminie serwisu przez usługodawcę, wiążą użytkownika, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia użytkownika o zmianach przez serwis.
  3. Wszelkie zawiadomienia dokonywane będą na adresy uwidocznione we wniosku rejestracyjnym użytkownika. Korespondencję wysłaną na adresy uwidocznione formularzu rejestracji albo w zawiadomieniu o ich zmianie uważa się za doręczoną.
  4. Wszelkie spory wynikłe między CarsOnNet lub usługodawcą, a użytkownikami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 5 niniejszego rozdziału.
  5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy usługodawcą, a użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy.
  6. Bezskuteczność lub nieważność jakichkolwiek postanowień niniejszego regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu, które zachowują moc prawną.
  7. Uwaga : Użytkownicy którzy są przedsiębiorcą wykonującym jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiot działalność nie jest związany ze sprzedażą hurtową i detaliczną samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z). akceptują poniższe oświadczenia przed przystąpieniem do użytkowania serwisu.
   1. Oświadczam, iż jestem przedsiębiorcą wykonującym jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiot działalność nie jest związany ze sprzedażą hurtową i detaliczną samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z).
   2. Oświadczam, iż z chwilą przystąpienia do aukcji organizowanych za pośrednictwem serwisu tracę prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży wynikające z ustawy o prawach konsumenta z dnia ustawa z dnia 30 maja 2014 r.
   3. Oświadczam, iż chwilą zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.carsonnet.com zrzekam się uprawnień do reklamacji pojazdu z tytułu rękojmi na podstawie Kodeksu cywilnego.
 13. Polityka prywatności serwisu
  1. Postanowienia ogólne
   1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego www.carsonnet.com jest CarsOnNet spółka z ograniczana odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000580076, NIP: 7010511757, REGON: 362713478, kapitał zakładowy: 320.000 zł, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Odrodzenia 33B ;59-300 Lubin, Polska i CarsOnNet s.r.o Revoluční 764/17 , 110 00 Praga 1 , IČ / ID Number 044 22 970, DIČ / VAT CZ 04422970. Republika Czeska.
   2. Adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected] , numer telefonu: +48 76 743 40 06, zwana dalej „Administratorem" i będąca jednocześnie „Usługodawcą”.
   3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
   4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w regulaminie serwisu internetowego www.carsonnet.com
  2. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cel i zakres zbierania danych
   1. Cel przetwarzania danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe usługobiorców serwisu www.carsonnet.com w przypadku:
    1. Rejestracji konta w serwisie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem Serwisu),
    2. Składania ofert podczas licytacji w serwisie, w celu zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (czynności bezpośrednio poprzedzające zawarcie umowy sprzedaży).
   2. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych. Usługobiorca podaje, w przypadku:
    1. Konta: imię i nazwisko, login, adres, adres e-mail.
    2. Ofert: imię i nazwisko, adres, NIP, adres e-mail, numer telefonu.
   3. Okres archiwizacji danych osobowych. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez Administratora:
    1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
    2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
    3. Podczas korzystania z serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
    4. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile usługobiorca wyraził stosowną zgodę.
    5. Od usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w serwisie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
    6. Podanie danych osobowych przez usługobiorcę jest dobrowolne.
    7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
     1. Przetwarzane zgodnie z prawem.
     2. Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
     3. Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  3. Przekazywanie danych osobowych
   1. Dane osobowe usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta administrator przy prowadzeniu serwisu, a w szczególności do:
    1. Podmiotów realizujących dostawę produktów,
    2. Biura księgowego.
    3. Hostingodawcy.
    4. Dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności.
    5. Dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia serwisu internetowego.
   2. Dostawcy usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
   3. Dane osobowe usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), z zastrzeżeniem §5 pkt 5 Polityki Prywatności.
  4.  Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania
   1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   2. Podstawy prawne żądania usługobiorcy:
    1. Dostęp do danych – art. 15 RODO.
    2. Prostowanie danych – art. 16 RODO.
    3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
    4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 ROD
    5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
    6. Sprzeciw – art. 21 RODO
    7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
   3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: [email protected]
   4. W sytuacji wystąpienia przez usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw. Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
   5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Pliki “cookies”
   1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
   2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Serwisu. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
   3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
    1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
    2. Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
   4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez usługobiorcę, typie strony, z jakiej usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
   5. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
   6. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki usługobiorca korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji usługobiorcy lub czasie pozostawania na danej stronie.
   7. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  6. Postanowienia końcowe
   1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
   2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
   3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Ostatnia aktualizacja: 09-04-2024